© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Instagram Social Icon

Regulamin Kursu Mistrzowskiego ClariDive
 

§1.


1. Organizator:
Agencja Artystyczna ADART z siedzibą w Nagawczynie 153, 39-200 Dębica.
2. Adresaci:
Kurs jest skierowany do uczniów szkół muzycznych II stopnia, którzy ukończyli 15 rok
życia, studentów oraz absolwentów uczelni muzycznych.
3. Termin:
Kurs odbędzie się w terminie od 3 do 10 sierpnia 2019r.
4. Miejsce:
Miejscowość Jezera w gminie Tisno na wyspie Murter w Chorwacji.
5. Cena:

 

A. Dla uczestników czynnych koszt kursu wynosi 400 EUR.
Cena zawiera:
- 3 indywidualne lekcje klarnetu (po jednej z każdym z wykładowców)
- zajęcia z akompaniatorem
- zajęcia kameralne wg grafiku ustalonego po zamknięciu listy uczestników.
- 3 intro divingi z certyfikowanymi instruktorami nurkowymi (wraz z wejściem
na łódź nurkową)
- program rekreacyjny
- udział w koncercie wieczornym uczestników kursu

 

B. Dla uczestników biernych koszt kursu wynosi 100 EUR.
Cena zawiera:
- wstęp w roli słuchacza na wszystkie zajęcia
- wstęp koncerty organizowane podczas kursu
- wstęp na łódź nurkową (bez możliwości nurkowania) za dodatkową opłatą –
15 EUR za jeden rejs. Decyzję o wstępie na łódź podejmuje kapitan po
wcześniejszym ustaleniu maksymalnej liczby uczestników rejsu.
- program rekreacyjny

 

C. W przypadku niepełnoletnich uczestników czynnych wstęp na łódź nurkową możliwy jest
tylko i wyłącznie w towarzystwie opiekuna prawnego. Osoba ta (opiekun) nie wnosi opłaty
za wstęp na łódź.


D. Goście kursu mogą uczestniczyć w rejsach łodzią nurkową wg obowiązujących cen
wstępu na pokład pod warunkiem dostępności wolnych miejsc. Decyzję o wstęp na łódź
podejmuje kapitan po wcześniejszym ustaleniu maksymalnej liczby uczestników rejsu.

 

UWAGA! Organizator nie zapewnia noclegu i wyżywienia w trakcie trwania kursu (link do
bazy noclegowej znajduje się na stronie internetowej kursu
TUTAJ).

 

§2.


Warunkiem uczestnictwa jest:
1. Wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego 
TUTAJ w terminie do 16 czerwca 2019
2. Wniesienie opłaty za kurs do dnia 16 czerwca 2019 na konto:
Agencja Artystyczna ADART
06 1090 2008 0000 0001 3441 7833
z dopiskiem: Imię i nazwisko, uczestnik czynny/bierny, Kurs Mistrzowski ClariDive.
W wypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata nie będzie zwracana.
3. Wypełnienie 
TUTAJ i wysłanie zgody rodzica/opiekuna prawnego (w przypadku osoby
niepełnoletniej)
 oraz potwierdzenia dokonania opłaty za kurs na adres mailowy
claridivemasterclass@gmail.com w terminie do 16 czerwca 2019
4. Brak wpłaty w tym terminie oznacza rezygnację z udziału w kursie.
5. Warunkiem udziału dla uczestników niepełnoletnich jest zgoda opiekuna prawnego
dołączona do formularza zgłoszeniowego.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu, bez ponoszenia dodatkowych
kosztów własnych, z powodów niezależnych od niego, w takim przypadku, wszystkie wpłaty
zostaną zwrócone.
7. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na użycie wizerunku
uczestnika kursu uwiecznionego na fotografiach lub nagraniach w celach promocyjnych
przez organizatora.
8. Za przeprowadzenie intro divingów w dniach Dive odpowiedzialne jest Centrum Nurkowe
NAUTILUS ul. Kapelanka 1A, 30-347 Kraków

 

§3.


Kurs Mistrzowski ClariDive odbędzie się według ramowego planu:
3.08 spotkanie organizacyjne
Clari
4.08 zajęcia indywidualne. R. Cavallin, A. Adamski.
Clari
5.08 zajęcia indywidualne. S. Kam.
5.08 zajęcia kameralne. R. Cavallin, A. Adamski
5.08 wieczorne koncerty promenadowe.
Dive
6.08 zajęcia intro diving. Instruktorzy Nautilus.
Clari
7.08 zajęcia indywidualne i kameralne. S. Kam, R. Cavallin, A. Adamski
7.08 wieczorne koncerty promenadowe.
Dive
8.08 zajęcia intro diving. Instruktorzy Nautilus.
Clari
9.08 zajęcia indywidualne i kameralne. S. Kam, R. Cavallin, A. Adamski
9.08 koncert finałowy.
Dive
10.08 zajęcia intro diving. Instruktorzy Nautilus.
10.08 zakończenie kursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć.

 

§4.


1. Uczestnicy kursu muzycznego zobligowani są do punktualnego uczestniczenia w zajęciach
przewidzianych w planie dnia.
2. Za wszelkie szkody materialne wyrządzone w trakcie kursów odpowiadają uczestnicy lub
ich opiekunowie.
3. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, narkotyków, środków odurzających w
trakcie trwania wszystkich zajęć kursu.
4. W trakcie trwania dni Dive uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego wykonywania
poleceń instruktorów nurkowania.
5. Zabrania się działań zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i mieniu swojemu i innych
uczestników kursu.
6. Każdy uczestnik powinien pilnować swoich rzeczy osobistych, instrumentu, pieniędzy
oraz dokumentów.
7. Za zagubiony sprzęt elektroniczny oraz inne wartościowe rzeczy uczestnika pozostawione
bez opieki organizator nie ponosi odpowiedzialności.
8. Niezastosowanie się do ww. regulaminu pociąga za sobą określone konsekwencje włącznie
z dyscyplinarnym usunięciem z kursu.